Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych


 

IMPREZY MASOWE
 

1.       Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

·         wniosek

·         graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający

-  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

- oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

-  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

•instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej);

•terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

•informację o:

 - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

 - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej

 - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

 - sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

 - zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

 odpłatności za wstęp na imprezę;

•informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe – dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu).

 •oświadczenie organizatora o wyposażeniu obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc (dotyczy meczów piłki nożnej: w ramach ligi zawodowej – przepis obowiązuje, w ramach I ligi piłki nożnej – przepis stosuje się od 01 stycznia 2013r.; w ramach pozostałych rozgrywek – przepis stosuje się od 01 stycznia 2014r.)

•opinie:

 - Komendanta Miejskiego Policji,

 - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,

 - Dyrektora Pogotowia Ratunkowego,

 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

 które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. 

 Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

 •osoba prawna,

•osoba fizyczna,

•jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

UWAGA!

 Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej

2.       Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić :

 •do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,

 UWAGA!

 Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;

•do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej);

•do Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

3.       Opłaty:

·         opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (w momencie złożenia wniosku).

·         opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.

Opłaty należy dokonywać przelewem na konto:

 Numer rachunku bankowego:

48 8678 0005 0050 0500 4994 0011

4.       Termin i sposób załatwienia sprawy:

·         Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek o wydanie zezwolenia.

·         Wójt Gminy wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

 Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

6.       Podstawa prawna:

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.  2009 nr 62 poz. 504 z pózn. zm.)
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-22
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie