Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności


Zaświadczenia z akt ewidencji ludności
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
• za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł
• za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Piaski lub na rachunek bankowy: Gmina Piaski PBS Piaski nr konta 48 8678 0005 0050 0500 4994 0011
Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2018 r., poz.2096);
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1044);
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570).

Wymagane wnioski i dokumenty:

• wniosek o wydanie zaświadczenia
• dowód osobisty lub paszport
• w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)
* oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Furman
Informację wprowadził: Małgorzata Furman
Opublikowany dnia: 2019-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie