Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Nadanie numeru PESEL

Nadanie numeru PESEL


Nadanie numeru PESEL
Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Opłaty:
Bez opłat
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U z 2015 r., poz. 1984)
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570)
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2017 r., poz. 1464 z późn.zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:
1. przy zameldowaniu:
• formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
• dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,
• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:
• wniosek o wydanie dowodu osobistego
• 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami
• paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
• dokument poświadczający obywatelstwo polskie
• odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu
3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:
• wniosek o nadanie numeru PESEL
• dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwoPliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Furman
Informację wprowadził: Małgorzata Furman
Opublikowany dnia: 2019-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie